Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematik - lékař - astronom

1573 – 1624

Im Publikum Freunde von Simon Marius

Foto: Christian Gottschall