Stich Simon Marius

Simon Marius

matematikisto – kuracisto – astronomo

1573 – 1624

Neben der Leinwand auch ein Display der Metropolregion Nürnberg

Foto: Christian Gottschall