Stich Simon Marius

Simon Marius

matematikisto – kuracisto – astronomo

1573 – 1624

One last smile for the cameras

Ein letztes Lächeln für die Kameras

Photo: Norman Anja Schmidt