Stich Simon Marius

سیمون ماریوس

ریاضی دان، پزشک، ستاره شناس

1573 – 1624

ما از این که اینبخش از صفحات فقط به زبان های انگلیسی و آلمانی وجود دارد از شما پوزش می طلبیمVideo zur Forschung von Simon Marius

Pierre Leich, Simon-Marius-Gesellschaft: Im Zentrum des Weltsystemstreits – Simon Marius als Tychoniker (Abstract)