Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Das Titelbild wird an die Wand geworfen

Foto: Christian Gottschall