Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

One last smile for the cameras

Ein letztes Lächeln für die Kameras

Photo: Norman Anja Schmidt