Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Bild: Rudolf Laux