Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikus – orvos – csillagász

1573 – 1624

Bild: SMG